Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Borèl B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Bemmel, Nijverheidstraat 60-5 6681 LN

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem op 10-07-2015 onder nummer 09079972

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper.


Verkoper: Borel B.V..
Koper: wederpartij van Verkoper.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot koop en verkoop van Producten.
Leverantie of levering: levering van de overeengekomen Producten.
Producten: alle producten van stoffelijke aard die door Verkoper worden verkocht en geleverd.
Diensten: alle diensten en/of werkzaamheden die door Verkoper verleend en/of verricht worden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.
Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

ARTIKEL 3. OFFERTES, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsoffertes opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Verkoper het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper hiermee schriftelijk instemt. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Koper.

Verkoper is pas gebonden aan:

 1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod door Verkoper;
 2. mondelinge afspraken;
 3. aanvullingen op of wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan Koper of zodra Verkoper – zonder tegenwerping van Koper – met de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden of afspraken is begonnen.

ARTIKEL 5. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen éénmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen wordt het aanbod tot levering met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Verkoper is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd.

Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien Verkoper niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt Koper hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Koper kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.

ARTIKEL 6. OVERMACHT

Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verkoper en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Verkoper, dan is Verkoper gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Verkoper, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 7. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.

De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

ARTIKEL 9. GARANTIES

Verkoper staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en van bruikbaarheid die aan deze Producten mogen worden gesteld conform de in de branche geldende normen en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

Gedurende de houdbaarheids- of garantietermijn staat Verkoper in voor deugdelijke kwaliteit van de geleverde Producten.

Een beroep op garanties is slechts mogelijk indien Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Een beroep op garanties vindt plaats door het schriftelijk en tijdig melden van een klacht binnen de in artikel 13 genoemde termijnen.

ARTIKEL 10. VERPAKKING EN VERZENDING/TRANSPORT

Verkoper zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd. Overige aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze door Koper tijdig en schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, door Verkoper zorgvuldig in acht worden genomen.

Alle gegevens, inlichtingen en documenten die vereist, dan wel van belang zijn voor o.a. het verdere vervoer, export, import, aflevering dan wel opslag van Producten, onder meer gezondheidscertificaten, douanedocumenten, analyserapporten en certificaten van oorsprong, zullen door Koper op diens kosten aan Verkoper worden verstrekt. Koper staat ervoor in dat deze gegevens, inlichtingen en documenten volledig en juist zijn. Koper is aansprakelijk voor alle schade die bij Verkoper of derden ontstaan indien deze gegevens, inlichting en/of documenten onjuist of onvolledig of niet tijdig zijn verstrekt. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden in verband met het voorgaande.

Indien Verkoper ten behoeve van de verpakking of het transport pallets, kisten, containers of kratten e.d. aan Koper ter beschikking heeft gesteld, of door een derde ter beschikking laat stellen, is Koper gehouden – behoudens indien het een éénmalige verpakking betreft – deze materialen voor zijn rekening en risico aan Verkoper of deze derde te retourneren.
Verzending of transport van Producten vindt plaats voor rekening en risico van Koper en op een door Verkoper te bepalen wijze. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de Producten zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

ARTIKEL 11. EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de door verkoper verkochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.

Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
 2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren.Klachten over geringe afwijking(en) in kwaliteit, maten, kleur, conditie, hoeveelheid e.d. en onderlinge kleurverschillen tussen de Producten van de Leverantie zijn niet mogelijk, zolang deze afwijkingen binnen de voor de branche gebruikelijke of geaccepteerde marges vallen.
 3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
 4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
 5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
 6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
 7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
 8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

ARTIKEL 14. BETALINGEN

 1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
 2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
 3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
 4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
 5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.

Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
 2. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.
 3. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

ARTIKEL 15. NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN OPSCHORTING

Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, kan de wederpartij de Overeenkomst slechts ontbinden, nadat deze de andere partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijk termijn wordt gegeven om alsnog na te kunnen komen. Een uitzondering hierop is de tekortkoming die gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

Koper moet Verkoper uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken. Buiten de expliciet overeengekomen of door Verkoper gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Verkoper aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan. Verkoper is nimmer schadeplichtig tegenover derden. Koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

Indien Verkoper zijn leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens Koper verstrekte documenten, is Verkoper niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

Verkoper is niet aansprakelijk en Koper kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan:

 • a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
 • b) door gebruik van het product in strijd met door of namens Verkoper of de fabrikant en/of importeur, verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 • c) door ondeskundige bewaring (opslag) of onjuist/gebrekkig onderhoud van de Producten;
 • d) doordat door of namens de Koper reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verkoper.

Koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verkoper.

ARTIKEL 17. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Bij het in behandeling nemen van een opdracht is het van belang dat persoonsgegevens van derden dienen te worden uitgewisseld. Voor de doorzending van (gevoelige) persoonsgegevens dient koper deze gegevens op een veilige wijze aan verkoper ter beschikking te stellen. Te denken valt aan voldoende beveiliging op apparatuur alsmede voldoende beveiligde verzending.

Verkoper is gehouden tot bescherming onder de Europese Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in haar macht zijn gekomen tot dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.

Na ontvangst van de (gevoelige) persoonsgegevens zal Verkoper zorgvuldig omgaan met deze (gevoelige) persoonsgegevens.

Verkoper zal de gegevens alleen delen met haar medewerkers voor zover het delen noodzakelijk is voor een goede behandeling van de opdracht en ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening van Verkoper.

Verkoper zal nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koper, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt uw toestemming in verlening van de opdracht besloten te zijn.

De persoonsgegevens worden tijdens de behandeling van de zaak zorgvuldig op het kantoor van Verkoper gehouden en slechts verplaatst indien een goede behandeling van het dossier dit vereist. Indien het fysieke dossier zich buiten het kantoor van Verkoper bevindt, zal Verkoper de nodige zorgvuldigheid betrachten om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door Verkoper zowel intern als extern worden bewaard. Daarbij gaat Verkoper zorgvuldig met de opslag en verwerking van de dossiers om. Indien Verkoper voor de opslag gebruik maakt van derden, dan zal Verkoper de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.

Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Verkoper, desalniettemin een datalek bij Verkoper of een van haar hulppersonen optreedt, dan is Verkoper slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Verkoper ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het datalek en niet voor gevolgschade.
Eventuele aansprakelijkheid wordt ten eerste verder beperkt tot de het bedrag dat de klant aan honorarium heeft betaald in de afgelopen drie maanden en ten tweede door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper in het concrete geval uitkeert.

Artikel 18. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Onze partners

Copyright © 2024 Moxilon B.V.
Website door mostvalue_